Podmienky služby

Posledná aktualizácia: 2022-01-01

ÚVOD

Tieto Podmienky používania služby (ďalej len "Podmienky", "Podmienky používania služby") upravujú vaše používanie našej webovej lokality na adrese hazelphone.com (spoločne alebo jednotlivo "služba").

Naše Zásady ochrany osobných údajov tiež upravujú vaše používanie našej Služby a vysvetľujú, ako zhromažďujeme, chránime a zverejňujeme informácie, ktoré sú výsledkom vášho používania našich webových stránok.

Vaša zmluva s nami zahŕňa tieto Podmienky a naše Zásady ochrany osobných údajov (ďalej len "Zmluvy"). Potvrdzujete, že ste si Zmluvy prečítali, porozumeli im a súhlasíte s ich dodržiavaním.

Ak so Zmluvami nesúhlasíte (alebo ich nemôžete dodržiavať), potom službu nemôžete používať, ale dajte nám to vedieť e-mailom na adresu [email protected], aby sme sa pokúsili nájsť riešenie. Tieto podmienky sa vzťahujú na všetkých návštevníkov, používateľov a iné osoby, ktoré chcú získať prístup k Službe alebo ju používať.

KOMUNIKÁCIA

Používaním našej služby súhlasíte s odberom informačných bulletinov, marketingových alebo propagačných materiálov a ďalších informácií, ktoré vám môžeme zasielať. Môžete sa však odhlásiť zo zasielania akejkoľvek alebo všetkých týchto správ od nás, a to kliknutím na odkaz na odhlásenie alebo zaslaním e-mailu na adresu [email protected].

SÚŤAŽE, LOTÉRIE A PROPAGAČNÉ AKCIE

Akékoľvek súťaže, lotérie alebo iné propagačné akcie (ďalej len "propagačné akcie") sprístupnené prostredníctvom Služby sa môžu riadiť pravidlami, ktoré sú oddelené od týchto Podmienok služby. Ak sa zúčastníte na akejkoľvek Akcii, prečítajte si príslušné pravidlá, ako aj naše Zásady ochrany osobných údajov. Ak sú pravidlá Akcie v rozpore s týmito Podmienkami služby, platia pravidlá Akcie.

OBSAH

Naša služba vám umožňuje zverejňovať, odkazovať, ukladať, zdieľať a inak sprístupňovať určité informácie, text, grafiku, videá alebo iný materiál ("obsah"). Ste zodpovední za Obsah, ktorý zverejníte v Službe alebo prostredníctvom Služby, vrátane jeho zákonnosti, spoľahlivosti a vhodnosti.

Uverejnením Obsahu v Službe alebo prostredníctvom Služby vyhlasujete a zaručujete, že: (i) Obsah je váš (vlastníte ho) a/alebo máte právo ho používať a máte právo udeliť nám práva a licenciu, ako je stanovené v týchto Podmienkach, a (ii) že zverejnením vášho Obsahu v Službe alebo prostredníctvom nej neporušujete práva na súkromie, práva na publicitu, autorské práva, zmluvné práva alebo akékoľvek iné práva akejkoľvek osoby alebo subjektu. Vyhradzujeme si právo zrušiť účet každého, u koho sa zistí porušenie autorských práv.

Ponechávate si všetky svoje práva na akýkoľvek obsah, ktorý odošlete, zverejníte alebo zobrazíte v Službe alebo prostredníctvom nej, a ste zodpovední za ochranu týchto práv. Nenesieme žiadnu zodpovednosť za Obsah, ktorý vy alebo akákoľvek tretia strana zverejníte v Službe alebo prostredníctvom nej. Uverejnením Obsahu prostredníctvom Služby nám však udeľujete právo a licenciu na používanie, úpravu, verejné predvádzanie, verejné zobrazovanie, reprodukciu a distribúciu takéhoto Obsahu v rámci Služby a prostredníctvom Služby. Súhlasíte s tým, že táto licencia zahŕňa právo sprístupniť váš Obsah ostatným používateľom Služby, ktorí môžu tiež používať váš Obsah v súlade s týmito Podmienkami.

Spoločnosť hzlphoenics inc má právo, nie však povinnosť, monitorovať a upravovať všetok Obsah poskytnutý používateľmi.

Okrem toho Obsah, ktorý sa nachádza v tejto Službe alebo prostredníctvom nej, je majetkom spoločnosti hzlphoenics inc alebo sa používa so súhlasom. Uvedený Obsah nesmiete distribuovať, upravovať, prenášať, opätovne používať, sťahovať, preposielať, kopírovať ani používať, či už ako celok alebo jeho časť, na komerčné účely alebo na osobný prospech bez výslovného predchádzajúceho písomného súhlasu od nás.

ZAKÁZANÉ POUŽITIE

Službu môžete používať len na zákonné účely a v súlade s podmienkami. Súhlasíte, že nebudete používať Službu:

0.1. Akýmkoľvek spôsobom, ktorý porušuje platné vnútroštátne alebo medzinárodné právne predpisy alebo nariadenia.

0.2. Na účely zneužívania, poškodzovania alebo pokusu o zneužívanie alebo poškodzovanie maloletých akýmkoľvek spôsobom tým, že ich vystaví nevhodnému obsahu alebo inak.

0.3. Zasielať alebo zabezpečovať zasielanie akéhokoľvek reklamného alebo propagačného materiálu vrátane nevyžiadanej pošty, reťazových listov, spamu alebo iných podobných žiadostí.

0.4. Vydávať sa za spoločnosť, zamestnanca spoločnosti, iného používateľa alebo akúkoľvek inú osobu či subjekt alebo sa o to pokúšať.

0.5. akýmkoľvek spôsobom, ktorý porušuje práva iných alebo je nezákonný, ohrozujúci, podvodný alebo škodlivý, alebo v súvislosti s akýmkoľvek nezákonným, nezákonným, podvodným alebo škodlivým účelom alebo činnosťou.

0.6. Zapojiť sa do akéhokoľvek iného správania, ktoré obmedzuje alebo bráni komukoľvek v používaní alebo využívaní služby, alebo ktoré podľa nášho rozhodnutia môže poškodiť alebo uraziť spoločnosť alebo používateľov služby alebo ich vystaviť zodpovednosti.

Okrem toho sa zaväzujete, že:

0.1. Používať službu akýmkoľvek spôsobom, ktorý by mohol znemožniť, preťažiť, poškodiť alebo znehodnotiť službu alebo zasahovať do používania služby inou stranou, vrátane jej schopnosti zapojiť sa do aktivít v reálnom čase prostredníctvom služby.

0.2. používať akéhokoľvek robota, pavúka alebo iné automatické zariadenie, proces alebo prostriedky na prístup k službe na akýkoľvek účel vrátane monitorovania alebo kopírovania akéhokoľvek materiálu v službe.

0.3. Používať akýkoľvek manuálny postup na monitorovanie alebo kopírovanie akéhokoľvek materiálu v službe alebo na akýkoľvek iný neoprávnený účel bez nášho predchádzajúceho písomného súhlasu.

0.4. Používanie akéhokoľvek zariadenia, softvéru alebo postupu, ktorý narúša správne fungovanie služby.

0.5. Zavádzať akékoľvek vírusy, trójske kone, červy, logické bomby alebo iný škodlivý alebo technologicky škodlivý materiál.

0.6. Pokúsiť sa získať neoprávnený prístup k akýmkoľvek častiam služby, serveru, na ktorom je služba uložená, alebo k akémukoľvek serveru, počítaču alebo databáze pripojenej k službe, zasahovať do nich, poškodzovať ich alebo narúšať ich.

0.7. Útok na službu prostredníctvom útoku na odopretie služby alebo distribuovaného útoku na odopretie služby.

0.8. Podniknúť akékoľvek kroky, ktoré môžu poškodiť alebo sfalšovať rating spoločnosti.

0.9. V opačnom prípade sa pokúste zasahovať do riadneho fungovania služby.

ANALYTIKA

Na monitorovanie a analýzu používania našej služby môžeme využívať poskytovateľov služieb tretích strán.

ZÁKAZ POUŽÍVANIA NEPLNOLETÝMI OSOBAMI

Služba je určená len na prístup a používanie osobami staršími ako osemnásť (18) rokov. Prístupom k službe alebo jej používaním zaručujete a vyhlasujete, že máte najmenej osemnásť (18) rokov a ste plne oprávnení, máte právo a spôsobilosť uzavrieť túto zmluvu a dodržiavať všetky podmienky zmluvných podmienok. Ak nemáte aspoň osemnásť (18) rokov, máte zakázaný prístup k Službe aj jej používanie.

DUŠEVNÉ VLASTNÍCTVO

Služba a jej pôvodný obsah (okrem obsahu poskytnutého používateľmi), funkcie a vlastnosti sú a zostanú výhradným vlastníctvom spoločnosti hzlphoenics inc a jej poskytovateľov licencií. Služba je chránená autorskými právami, ochrannými známkami a inými zákonmi a zákonmi zahraničných krajín. Naše ochranné známky sa nesmú používať v súvislosti s akýmkoľvek produktom alebo službou bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti hzlphoenics inc.

POLITIKA AUTORSKÝCH PRÁV

Rešpektujeme práva duševného vlastníctva iných. Našou zásadou je reagovať na akékoľvek tvrdenie, že obsah zverejnený v službe porušuje autorské práva alebo iné práva duševného vlastníctva ("porušenie") akejkoľvek osoby alebo subjektu.

Ak ste vlastníkom autorských práv alebo ste oprávnený v jeho mene a domnievate sa, že dielo chránené autorskými právami bolo skopírované spôsobom, ktorý predstavuje porušenie autorských práv, pošlite svoju sťažnosť e-mailom na adresu [email protected] s predmetom: "Porušenie autorských práv" a do svojej žiadosti uveďte podrobný opis údajného porušenia, ako je uvedené nižšie v časti "Oznámenie DMCA a postup pri sťažnostiach na porušenie autorských práv"

Môžete byť braný na zodpovednosť za náhradu škody (vrátane nákladov a poplatkov za právne zastupovanie) v prípade nesprávneho uvedenia alebo tvrdenia v zlej viere o porušení akýchkoľvek obsahov nachádzajúcich sa v službe a/alebo prostredníctvom služby, ktoré sa týkajú vašich autorských práv.

OZNÁMENIE A POSTUP DMCA V PRÍPADE NÁROKOV NA PORUŠENIE AUTORSKÝCH PRÁV

Oznámenie podľa zákona Digital Millennium Copyright Act (DMCA) môžete podať tak, že nášmu zástupcovi pre autorské práva písomne poskytnete nasledujúce informácie (ďalšie podrobnosti nájdete v 17 U.S.C 512(c)(3)):

0.1. Elektronický alebo fyzický podpis osoby oprávnenej konať v mene nositeľa autorských práv;

0.2. Opis diela chráneného autorským právom, o ktorom tvrdíte, že bolo porušené, vrátane adresy URL (t. j. adresy webovej stránky) miesta, kde sa nachádza dielo chránené autorským právom alebo jeho kópia;

0.3. Identifikáciu adresy URL alebo iného konkrétneho miesta v službe, kde sa nachádza materiál, ktorý podľa vás porušuje práva;

0.4. Vašu adresu, telefónne číslo a e-mailovú adresu;

0.5. Vaše vyhlásenie, že ste v dobrej viere presvedčení, že sporné použitie nie je povolené vlastníkom autorských práv, jeho zástupcom alebo zákonom;

0.6. Vaše vyhlásenie pod trestom krivej prísahy, že vyššie uvedené informácie vo vašom oznámení sú presné a že ste vlastníkom autorských práv alebo ste oprávnený konať v mene vlastníka autorských práv.

Na stránky DMCA sa môžete obrátiť s akoukoľvek žiadosťou DMCA.

HLÁSENIE CHÝB A SPÄTNÁ VÄZBA

Môžete nám poskytnúť informácie a spätnú väzbu týkajúcu sa chýb, návrhov na zlepšenie, nápadov, problémov, sťažností a iných záležitostí súvisiacich s našou službou (ďalej len "spätná väzba"), a to buď priamo na adrese [email protected], alebo prostredníctvom webových stránok a nástrojov tretích strán. Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že: (i) nebudete si ponechávať, nadobúdať ani uplatňovať žiadne právo duševného vlastníctva ani iné právo, vlastníctvo alebo podiel na Spätnej väzbe; (ii) Spoločnosť môže mať vývojové nápady podobné Spätnej väzbe; (iii) Spätná väzba neobsahuje dôverné informácie ani informácie chránené vami alebo akoukoľvek treťou stranou; a (iv) Spoločnosť nie je v súvislosti so Spätnou väzbou viazaná žiadnou povinnosťou mlčanlivosti. V prípade, že prevod vlastníckeho práva k Spätnej väzbe nie je možný z dôvodu platných záväzných právnych predpisov, udeľujete Spoločnosti a jej pobočkám výhradné, prevoditeľné, neodvolateľné, bezplatné, sublicencovateľné, neobmedzené a trvalé právo používať (vrátane kopírovania, úpravy, vytvárania odvodených diel, publikovania, distribúcie a komercializácie) Spätnú väzbu akýmkoľvek spôsobom a na akýkoľvek účel.

ODKAZY NA INÉ WEBOVÉ STRÁNKY

Naša služba môže obsahovať odkazy na webové stránky alebo služby tretích strán, ktoré nie sú vlastnené ani kontrolované spoločnosťou hzlphoenics inc.

hzlphoenics inc nemá žiadnu kontrolu nad obsahom, zásadami ochrany osobných údajov alebo postupmi akýchkoľvek webových stránok alebo služieb tretích strán a nenesie za ne žiadnu zodpovednosť. Nezaručujeme sa za ponuky žiadneho z týchto subjektov/osôb ani za ich webové stránky.

BERIETE NA VEDOMIE A SÚHLASÍTE S TÝM, ŽE SPOLOČNOSŤ NENESIE PRIAMU ANI NEPRIAMU ZODPOVEDNOSŤ ZA AKÉKOĽVEK ŠKODY ALEBO STRATY SPÔSOBENÉ ALEBO ÚDAJNE SPÔSOBENÉ POUŽÍVANÍM ALEBO V SÚVISLOSTI S POUŽÍVANÍM ALEBO SPOLIEHANÍM SA NA AKÝKOĽVEK OBSAH, TOVAR ALEBO SLUŽBY DOSTUPNÉ NA WEBOVÝCH STRÁNKACH ALEBO SLUŽBÁCH TRETÍCH STRÁN ALEBO ICH PROSTREDNÍCTVOM.

DÔRAZNE VÁM ODPORÚČAME, ABY STE SI PREČÍTALI PODMIENKY POSKYTOVANIA SLUŽIEB A ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV VŠETKÝCH WEBOVÝCH STRÁNOK ALEBO SLUŽIEB TRETÍCH STRÁN, KTORÉ NAVŠTÍVITE.

ZRIEKNUTIE SA ZÁRUKY

TIETO SLUŽBY POSKYTUJE SPOLOČNOSŤ V STAVE, V AKOM SÚ, A V STAVE, V AKOM SÚ K DISPOZÍCII. SPOLOČNOSŤ NEPOSKYTUJE ŽIADNE VYHLÁSENIA ANI ZÁRUKY AKÉHOKOĽVEK DRUHU, VÝSLOVNÉ ANI IMPLICITNÉ, TÝKAJÚCE SA FUNGOVANIA JEJ SLUŽIEB ALEBO INFORMÁCIÍ, OBSAHU ALEBO MATERIÁLOV V NICH OBSIAHNUTÝCH. VÝSLOVNE SÚHLASÍTE S TÝM, ŽE TIETO SLUŽBY, ICH OBSAH A AKÉKOĽVEK SLUŽBY ALEBO POLOŽKY ZÍSKANÉ OD NÁS POUŽÍVATE NA VLASTNÉ RIZIKO.

SPOLOČNOSŤ ANI ŽIADNA OSOBA SPOJENÁ SO SPOLOČNOSŤOU NEPOSKYTUJE ŽIADNU ZÁRUKU ANI VYHLÁSENIE TÝKAJÚCE SA ÚPLNOSTI, BEZPEČNOSTI, SPOĽAHLIVOSTI, KVALITY, PRESNOSTI ALEBO DOSTUPNOSTI SLUŽIEB. BEZ OBMEDZENIA VYŠŠIE UVEDENÉHO, SPOLOČNOSŤ ANI NIKTO PRIDRUŽENÝ K SPOLOČNOSTI NEVYHLASUJE ANI NEZARUČUJE, ŽE SLUŽBY, ICH OBSAH ALEBO AKÉKOĽVEK SLUŽBY ALEBO POLOŽKY ZÍSKANÉ PROSTREDNÍCTVOM SLUŽIEB BUDÚ PRESNÉ, SPOĽAHLIVÉ, BEZCHYBNÉ ALEBO NEPRERUŠOVANÉ, ŽE CHYBY BUDÚ ODSTRÁNENÉ, ŽE SLUŽBY ALEBO SERVER, KTORÝ ICH SPRÍSTUPŇUJE, NEOBSAHUJÚ VÍRUSY ANI INÉ ŠKODLIVÉ KOMPONENTY, ANI ŽE SLUŽBY ALEBO AKÉKOĽVEK SLUŽBY ALEBO POLOŽKY ZÍSKANÉ PROSTREDNÍCTVOM SLUŽIEB BUDÚ INAK SPĹŇAŤ VAŠE POTREBY ALEBO OČAKÁVANIA.

SPOLOČNOSŤ TÝMTO ODMIETA VŠETKY ZÁRUKY AKÉHOKOĽVEK DRUHU, ČI UŽ VÝSLOVNÉ ALEBO IMPLICITNÉ, ZÁKONNÉ ALEBO INÉ, VRÁTANE, ALE NIE VÝLUČNE, AKÝCHKOĽVEK ZÁRUK PREDAJNOSTI, NEPORUŠENIA A VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL.

VYŠŠIE UVEDENÉ NEMÁ VPLYV NA ŽIADNE ZÁRUKY, KTORÉ NEMOŽNO VYLÚČIŤ ALEBO OBMEDZIŤ PODĽA PLATNÝCH PRÁVNYCH PREDPISOV.

OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI

S VÝNIMKOU PRÍPADOV, KEĎ TO ZAKAZUJE ZÁKON, ZBAVÍTE NÁS A NAŠICH VEDÚCICH PRACOVNÍKOV, RIADITEĽOV, ZAMESTNANCOV A ZÁSTUPCOV ZODPOVEDNOSTI ZA AKÉKOĽVEK NEPRIAME, TRESTNÉ, OSOBITNÉ, NÁHODNÉ ALEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY, NECH UŽ VZNIKNÚ AKOKOĽVEK (VRÁTANE POPLATKOV ZA PRÁVNE ZASTUPOVANIE A VŠETKÝCH SÚVISIACICH NÁKLADOV A VÝDAVKOV NA SÚDNE A ROZHODCOVSKÉ KONANIE, PRÍPADNE NA SÚDNE ALEBO ODVOLACIE KONANIE, BEZ OHĽADU NA TO, ČI SA SÚDNE ALEBO ROZHODCOVSKÉ KONANIE ZAČALO ALEBO NIE), ČI UŽ V RÁMCI ŽALOBY NA ZÁKLADE ZMLUVY, NEDBANLIVOSTI ALEBO INÉHO PROTIPRÁVNEHO KONANIA, ALEBO VYPLÝVAJÚCICH Z TEJTO ZMLUVY ALEBO V SÚVISLOSTI S ŇOU, VRÁTANE, ALE BEZ OBMEDZENIA, AKÉHOKOĽVEK NÁROKU NA NÁHRADU ŠKODY NA ZDRAVÍ ALEBO MAJETKU, VYPLÝVAJÚCEHO Z TEJTO ZMLUVY A AKÉHOKOĽVEK PORUŠENIA AKÝCHKOĽVEK FEDERÁLNYCH, ŠTÁTNYCH ALEBO MIESTNYCH ZÁKONOV, ŠTATÚTOV, PRAVIDIEL ALEBO PREDPISOV Z VAŠEJ STRANY, A TO AJ V PRÍPADE, ŽE SPOLOČNOSŤ BOLA VOPRED UPOZORNENÁ NA MOŽNOSŤ VZNIKU TAKEJTO ŠKODY. S VÝNIMKOU PRÍPADOV ZAKÁZANÝCH ZÁKONOM, AK SA ZISTÍ ZODPOVEDNOSŤ SPOLOČNOSTI, BUDE OBMEDZENÁ NA SUMU ZAPLATENÚ ZA PRODUKTY A/ALEBO SLUŽBY A ZA ŽIADNYCH OKOLNOSTÍ NEDÔJDE K NÁSLEDNÝM ALEBO SANKČNÝM ŠKODÁM. NIEKTORÉ ŠTÁTY NEPOVOĽUJÚ VYLÚČENIE ALEBO OBMEDZENIE TRESTNÝCH, NÁHODNÝCH ALEBO NÁSLEDNÝCH ŠKÔD, TAKŽE PREDCHÁDZAJÚCE OBMEDZENIE ALEBO VYLÚČENIE SA NA VÁS NEMUSÍ VZŤAHOVAŤ.

UKONČENIE

Môžeme okamžite zrušiť alebo pozastaviť váš účet a zamedziť prístup k službe, a to bez predchádzajúceho upozornenia alebo zodpovednosti, podľa nášho vlastného uváženia, z akéhokoľvek dôvodu a bez obmedzenia, okrem iného vrátane porušenia podmienok.

Ak si želáte ukončiť svoj účet, môžete jednoducho prestať používať Službu.

Všetky ustanovenia Podmienok, ktoré by svojou povahou mali zostať v platnosti aj po ukončení, vrátane, bez obmedzenia, ustanovení o vlastníctve, odmietnutí záruky, odškodnení a obmedzení zodpovednosti.

ROZHODNÉ PRÁVO

Tieto podmienky sa riadia a vykladajú v súlade so zákonmi Spojených štátov amerických, ktorých rozhodné právo sa vzťahuje na zmluvu bez ohľadu na kolízne ustanovenia.

Naše nevymáhanie akéhokoľvek práva alebo ustanovenia týchto Podmienok sa nebude považovať za vzdanie sa týchto práv. Ak súd rozhodne, že niektoré ustanovenie týchto Podmienok je neplatné alebo nevymáhateľné, ostatné ustanovenia týchto Podmienok zostávajú v platnosti. Tieto Podmienky predstavujú úplnú dohodu medzi nami týkajúcu sa našej Služby a nahrádzajú a nahrádzajú všetky predchádzajúce dohody, ktoré sme mohli mať medzi sebou v súvislosti so Službou.

ZMENY V SLUŽBE

Vyhradzujeme si právo zrušiť alebo zmeniť našu službu a akúkoľvek službu alebo materiál, ktorý poskytujeme prostredníctvom služby, podľa vlastného uváženia bez predchádzajúceho upozornenia. Nenesieme zodpovednosť, ak je z akéhokoľvek dôvodu celá Služba alebo jej časť kedykoľvek alebo na akékoľvek obdobie nedostupná. Z času na čas môžeme obmedziť prístup používateľov vrátane registrovaných používateľov k niektorým častiam Služby alebo k celej Službe.

ZMENY A DOPLNENIA PODMIENOK

Podmienky môžeme kedykoľvek zmeniť zverejnením zmenených podmienok na tejto stránke. Je vašou povinnosťou tieto podmienky pravidelne kontrolovať.

Vaše ďalšie používanie platformy po zverejnení revidovaných podmienok znamená, že tieto zmeny prijímate a súhlasíte s nimi. Očakáva sa, že budete často kontrolovať túto stránku, aby ste boli informovaní o všetkých zmenách, pretože sú pre vás záväzné.

Pokračovaním v prístupe alebo používaní našej Služby po nadobudnutí účinnosti akýchkoľvek revízií súhlasíte s tým, že sa budete riadiť revidovanými podmienkami. Ak s novými podmienkami nesúhlasíte, nie ste oprávnení ďalej používať Službu.

ZRIEKNUTIE SA PRÁVA A ODDELITEĽNOSŤ

Žiadne vzdanie sa práva zo strany Spoločnosti na akúkoľvek podmienku uvedenú v Podmienkach sa nepovažuje za ďalšie alebo pokračujúce vzdanie sa práva na takúto podmienku alebo podmienku, ani za vzdanie sa práva na akúkoľvek inú podmienku alebo podmienku, a akékoľvek neuplatnenie práva alebo ustanovenia zo strany Spoločnosti podľa Podmienok nepredstavuje vzdanie sa takéhoto práva alebo ustanovenia.

Ak súd alebo iný súd príslušnej jurisdikcie rozhodne, že niektoré ustanovenie Podmienok je z akéhokoľvek dôvodu neplatné, nezákonné alebo nevymáhateľné, takéto ustanovenie sa odstráni alebo obmedzí v minimálnom rozsahu tak, aby ostatné ustanovenia Podmienok zostali v plnej platnosti a účinnosti.

POTVRDENIE

POUŽÍVANÍM SLUŽBY ALEBO INÝCH NAMI POSKYTOVANÝCH SLUŽIEB POTVRDZUJETE, ŽE STE SI PREČÍTALI TIETO PODMIENKY SLUŽBY A SÚHLASÍTE S ICH DODRŽIAVANÍM.